English

Biểu giá Dịch vụ

Công văn đề nghị Niêm yết giá dịch vụ tại CHHVN năm 2020: xem tại đây

CHHVN niêm yết giá dịch vụ của Cảng QT Nam Vân Phong: xem tại đây

Biểu giá dịch vụ cảng 2020xem tại đây

Biểu giá dịch vụ cảng 2021xem tại đây

Sở Tài chính KH niêm yết giá dịch vụ của Cảng QT Nam Vân Phong năm 2022: xem tại đây

Biểu giá dịch vụ cảng 2024: xem tại đây

Công văn kê khai giá 2024:xem tại đây

Đăng ký để nhận thông tin từ Nam Vân Phong