English

Qui trình khai thác

1. Qui trình tàu dăm gỗ: xem tại đây

2. Qui trình tàu hàng bao: xem tại đây

3. Qui trình tàu hàng rời: xem tại đây

4. Qui trình tàu cá: xem tại đây 

Đăng ký để nhận thông tin từ Nam Vân Phong